Apie

Ištrauka iš asociacijos „Bibliotekininkų klubas“ įstatų.


Asociacija Bibliotekininkų klubas (toliau įstatuose – „Asociacija“) yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Savo veikloje „Asociacija“ vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės sprendimais ir šiais įstatais.

Asociacijos“ veiklos tikslas nėra pelno siekimas.

Pagrindiniai „Asociacijos“ veiklos tikslai

 • aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime (pilietiniame, kultūriniame, socialiniame), telkti narius bendrai veiklai, atstovauti jų profesiniams interesams;
 • rūpintis visuomenės informavimu aplinkos apsaugos, sveikatos apsaugos, socialinės paramos, kultūros, švietimo, sporto ir poilsio srityse, naudojant patrauklias ir skatinančias pilietinę iniciatyvą priemones;
 • sujungti „Asociacijos“ narius draugystės, geros bičiulystės ir savitarpio supratimo ryšiais;
 • organizuoti renginius, susirinkimus, konferencijas, parodas, konkursus, paskaitas, seminarus, kursus, stovyklas, pilietines akcijas ir t.t. atskiroms visuomenės grupėms, visais visuomenę dominančiais klausimais;
 • skatinti kitiems padėti nusiteikusius žmones daryti tai be atlyginimo, laikytis aukštų etikos normų savo profesinėje, ūkinėje-komercinėje veikloje, visuomeniniuose darbuose ir asmeniniuose siekiuose;
 • formuoti ir ugdyti narių pilietiškumą, demokratiją ir tautinę savimonę;
 • bendradarbiauti su panašiais klubais, dalintis patirties ir idėjų sklaida Lietuvoje ir užsienyje, plėtoti bibliotekininkystę, kelti bibliotekų vaidmenį visuomenėje;
 • rengti ir teikti projektus Europos Sąjungos programų ir struktūrų fondų lėšoms gauti;
 • leisti, sudaryti ir platinti literatūros leidinius atskiroms visuomenės grupėms;
 • užsiimti labdaringa veikla;
 • rengti ir įgyvendinti savarankiškus ir bendrus su kitomis organizacijomis veiklos projektus.

Asociacijos pavadinimas – Asociacija Bibliotekininkų klubas.

Asociacijos finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai, kurie prasideda sausio 1 d. ir pasibaigia gruodžio 31d.

Duomenys apie Asociaciją kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filiale.

Asociacija turi teisę:

 • privalomai – bent vieną atsiskaitomąją sąskaitą Lietuvos Respublikos įregistruotoje kredito įstaigoje, taip pat sąskaitų užsienio valstybėse teisės aktų nustatyta tvarka, savo antspaudą ir jį keisti bei naudoti savo nuožiūra;
 • nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti Asociacijos tikslus ir uždavinius.